Showing all 9 results

Hút ẩm trên 200% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 60 ngày

Hút ẩm trên 200% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 60 ngày

Hút ẩm trên >=40% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 30 ngày

Hút ẩm trên 150% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 60 ngày

Hút ẩm trên 150% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 60 ngày

Adsorption capacity up to 150% than their weight. Designed to continue absorbing for more than 60 days; adequate for the transit time of any container

Hút ẩm trên 200% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 60 ngày

Hút ẩm trên 200% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 60 ngày

Hút ẩm trên 20% ~ 40%  so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 4~5 ngày

0913.220.630